logo revizie priemyselnych bran SLUŽBY
Revízie brán

Revízie brán spočívajú v porovnaní brány s technickou dokumentáciou, preskúšaní, podrobnej kontrole a diagnostike všetkých komponentov s ohľadom na ich prípadné opotrebenie, poškodenie a funkčnosť pri prevádzke brány. Následne firma BELZA SERVIS vystaví revíznu správu o technickom stave brány, navrhne riešenia na odstránenie prípadných nedostatkov a uvedie termín zo zákona vyplývajúcej periodickej revízie.

Vyhotovená revízna správa svojim obsahom slúži ako podklad pre pravidelnú preventívnu údržbu, zamedzujúcu poruchám, navrhuje včasné odstránenie zistených závad. V neposlednom rade je dôležitá z hľadiska zamedzenia možného úrazu pre obsluhu brán a vzniku škôd vyššieho rozsahu, ktorá na bráne môže vzniknúť prehliadnutím drobných závad.

Servis a údržba brán

Odstraňovanie závad na bránach po havárii, závad vzniknutých pri bežnej prevádzke brán opotrebovaním komponentov, odstraňovanie závad zistených pri revízii a pravidelná preventívna údržba brán.

Zaškolenie obsluhy brán

K zvýšeniu bezpečnosti pri používaní brán prispievame taktiež zaškolením obsluhy brán.
banner Copyright © 2011 Belza Servis